Yayın ilkeleri

Scripta  Yayın Prensipleri:

Scripta , yayınlar konusunda kabul görmüş evrensel ilkeler,  Basın Yayın Kanunu ve Sabancı Üniversitesi’nin temel prensipleri , felsefesine bağlı kalarak genel yayın ahlakı çerçevesinde yayın yapmayı taahhüt eder.

Sabancı Üniversitesi’nin “Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek”  felsefesinden yola çıkılarak Scripta’ye üniversite içinden herkes yazı ve görsel malzeme ile katkıda bulunabilmektedir. 

Scripta’de yayınlanan akademik nitelikli içerikler Sabancı Üniversitesi “Akademik Dürüstlük Bildirgesi” esas alınarak, kaynak gösterilerek yayınlanmaktadır. Yazarların ve Scripta’ye içerik sağlayanların da bu prensibe göre hareket etmeleri beklenir. 

Başka yayınların da Scripta’den alıntı yaptıkları içeriklerde kaynak göstermeleri beklenir.

Sabancı Üniversitesi Vizyonu:

Sabancı Üniversitesi, katılımcı farklılığa saygılı, özgürlükçü bir kurum kültürü içinde, tüm paydaşlarımızın gereksinimlerine duyarlı, yenilikçi, disiplinlerarası bir eğitim altyapısı ile, öncülüğe yol açan özgün bilginin yaratılmasını ve yayılmasını sağlayanı, araştırma ve eğitim alanındaki yaratıcılığı ile uluslararası bir referans noktası olmayı hedeflemektedir.

Sabancı Üniversitesi Misyonu:

"Birlikte Yaratmak ve Geliştirmek"

Her alanda ve uluslararası düzeyde yetkin ve kendine güvenen, çok boyutlu ve bağımsız düşünce yeteneği ile donanmış, toplumsal sorumluluk bilincine sahip bireyler yetiştirmek; Bilim ve teknolojik gelişmelere ve üretilen bilgilerin topluma yayılmasına küresel boyutta katkıda bulunmak.

Akademik Özgürlük

Giriş:  Üniversite, geleneği ve tanımı gereği, kamu yararı için bilgiyi arayan, üreten, ileten ve yayan özerk bir öğretim ve araştırma merkezidir. Üniversite, ait olduğu toplum ve dünyaya bilimsel açıdan tutarlı ve nitelikli bir eğitim sağlamakla yükümlüdür. Avrupa ve Dünyanın çeşitli yerlerinden 388 üniversite rektörünün 1988'de Bolonya'da imzaladıkları "Magna Charta Universitatum"un önemle vurguladığı üzere, bu yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için, üniversitede sunulan öğretim ve üretilen bilimsel araştırma, etik ve entelektüel açılardan her türlü siyasal ve ekonomik güç odağından bağımsız olmalıdır.

İlkeler:  Bu evrensel ilke doğrultusunda, Sabancı Üniversitesi Mütevelli Heyeti, öğretim kadrosu ve yönetimi araştırma, düşünce ve ifade özgürlüğünün eksiksiz bir biçimde sağlanması ve korunmasında ortak sorumluluk üstlenirler. Bu noktadan yola çıkılarak, Sabancı Üniversitesi'nin akademik özgürlükler konusundaki taahhüdü aşağıdaki biçimde ifade edilebilir:

• Sabancı Üniversitesi topluluğunun, bilginin iletilmesi sürecinde yer alan bütün üyeleri derslerinde, üniversitenin içinde ve dışında yürüttükleri araştırmalarında ve ulaştıkları araştırma sonuçlarını yayınlama, tartışma ve yorumlamada özgürdürler.

• Sabancı Üniversitesi öğretim kadrosu ve yönetimi, her üniversite üyesinin bireysel bilimsel görüş ya da sanatsal ifade hakkını korumakla yükümlüdür.

• Sabancı Üniversitesi, hiçbir üyesinin bireysel görüşünü ya da bu görüşün kamuoyu önünde ifade edilmesini etkilemeye ya da denetlemeye teşebbüs etmez.

• Sabancı Üniversitesi, üyelerinin birer yurttaş olarak her türlü tercihine saygı gösterir.

Bununla birlikte, akademik özgürlük hakkı aşağıdaki yükümlülükleri de beraberinde getirir:

• Gerek üniversite topluluğuna gerek kendi meslek alanına karşı etik yükümlülük ve sorumlulukları yerine getirmek.

• Hem bireysel düzeyde hem işbirliği ruhu içerisinde, mükemmelliğe ve yenilikçiliğe bağlı kalarak, öğretim ve araştırma alanlarında bilginin sınırlarını ileriye götürmek.

• Üniversiteye yönelik sorumlulukları bireysel haklardan ayrı tutmak ve kamuoyu önünde ifade edilen görüşlerin hiçbir biçimde Üniversite'yi bağlamamasını ve temsil etmemesini sağlamak.

Sabancı Üniversitesi “Ayrımcılık Karşıtlığı Bildirisi”

Sabancı Üniversitesi eğitimde ve istihdamda fırsat eşitliği ve eşit muamele ilkelerine uymayı taahhüt eder. Üniversite,  eğitim, öğrenci kabulü ve istihdam politikalarının ve burs ve üniversite destekli programlarının yürütülmesinde, cinsiyet, din, ulusal ve etnik köken, ırk, renk, bedensel engel, dış görünüş, medeni ya da ailevi durum, cinsel yönelim, yaş ya da politik aidiyet ayrımı yapmaksızın herkese eşit davranır ve her bireye saygı gösterir.